<< POWRÓT

RodoKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w dalszej części zwana „Fundacją”, stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części „RODO” wskazujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” z siedzibą: ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków, o numerze NIP: 677-005-23-55 , REGON:350029679, e-mail: zoo@zoo-krakow.pl, tel.: 12 425-35-51.

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Fundację lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt  pod ww. adres e-mail  lub numer telefonu.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przysyłanie korespondencji (art.6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji wynikającej z umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozpatrzenia wniosków, skarg, uwag (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • umożliwienia korzystania z fanpage’u Fundacji na portalu Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), – Fundacja występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Fundację. Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Fundacji. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • organizacji i przeprowadzania konkursów, ogłaszanych na fanpag’u Fundacji na portalu Facebook (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • umieszczenie danych w wykazie sponsorów na stronie internetowej i na tablicach sponsorskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO),

 

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi:

 • pocztowe, kurierskie lub transportowe, jeżeli dochodzi do wysłania do Państwa przesyłek,
 • płatnicze, jeżeli dochodzi do płatności,
 • doradcze i prawne,
 • podmiotom dostarczającym usługi i oprogramowanie komputerowe, które dostarczają nam rozwiązań informatycznych służących do obsługi naszej działalności,

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Fundację „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

 

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa  dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia usługi przez Fundację.

 

 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny”

 

 

AKTUALNOŚCI

 • W czasie zbliżających się ferii zapraszamy rodziny z...
 • ...
 • Po raz pierwszy Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza w...
 • Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza rodziny z dziećm...
 • Grudzień, śnieg, magiczny czas. Mamy teraz wyjątkow...
 • Rozpoczynamy świąteczną akcję „Zostań Przyjaciel...
 • Przed nami niesamowity świąteczny czas. Zanim nadejd...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: